Lectiunea din saptamana 12 – 18 mai 2013

Studiul lectiunii zilnice

Lectiunea din saptamana 12 – 18 mai 2013

[ #86492 ] Postby Batranul Enoch on Sun May 19, 2013 7:53 pm

Lectiunea din saptamana 12 – 18 mai 2013‘’2. „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi A CĂRUI OBÂRŞIE SE SUIE PÂNĂ ÎN VREMURI STRĂVECHI, PÂNĂ ÎN ZILELE VEŞNICIEI.” ‘’


Ellen White accentueaza in PP faptul ca Fiul lui Dumnezeu are o OBARSIE ( origine ) in vesnicie , punand cuvantul obarsie la inceputul propozitiei .
( Aceasta obarsie nu poate fi determinata decat de Cel care a spus : „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut . ( Ps 2 ,7 ) )

‘’Suveranul Universului nu a fost singur în lucrarea Sa de binefacere. El a avut un tovarăş, un conlucrător, care putea aprecia planurile Sale şi putea fi părtaş bucuriei Sale de a da fericire fiinţelor create de El. „La început era Cuvântul şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu” (Ioan 1, 1-2). Hristos, Cuvântul, singurul Fiu al lui Dumnezeu era una cu veşnicul Tată — una în natură, în caracter şi în scop — singura Fiinţă care putea intra în toate sfaturile şi planurile lui Dumnezeu. „Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9, 6). OBÂRŞIA LUI „SE SUIE PÂNĂ ÎN VREMURI STRĂVECHI, PÂNĂ ÎN ZILELE VEŞNICIEI” (Mica 5, 2). Fiul lui Dumnezeu, El Însuşi, declară despre Sine: „Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui. EU AM FOST AŞEZATĂ din veşnicie, ... când a pus temeliile pământului, eu eram meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui” (Proverbe 8, 22-30).’’ {PP 34.1}

‘’The Sovereign of the universe was not alone in His work of beneficence. He had an associate—a co-worker who could appreciate His purposes, and could share His joy in giving happiness to created beings. “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God.” John 1:1, 2. Christ, the Word, the only begotten of God, was one with the eternal Father—one in nature, in character, in purpose—the only being that could enter into all the counsels and purposes of God. “His name shall be called Wonderful, Counselor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.” Isaiah 9:6. HIS “GOINGS FORTH HAVE BEEN FROM OF OLD, FROM EVERLASTING.” Micah 5:2. And the Son of God declares concerning Himself: “The Lord possessed Me in the beginning of His way, before His works of old. I was set up from everlasting.... When He appointed the foundations of the earth: then I was by Him, as one brought up with Him: and I was daily His delight, rejoicing always before Him.” Proverbs 8:22-30. ‘’ {PP 34.1} .
‘’Împăratul universului a adunat toate oştile cereşti înaintea Sa, pentru ca în prezenţa lor să poată prezenta ADEVĂRATA POZIŢIE A FIULUI SĂU şi să arate relaţia pe care El o promovează cu toate celelalte fiinţe create. Fiul lui Dumnezeu S-a aşezat cu Tatăl pe tronul Acestuia şi SLAVA CELUI VEŞNIC, a Aceluia ce exista prin Sine Însuşi, ÎI CUPRINSE PE AMÂNDOI. În jurul tronului s-au strâns îngerii cei sfinţi, o mare şi nenumărată mulţime — „de zece mii de ori zece mii şi mii de mii” (Apocalipsa 5, 11), îngeri ce ocupau cele mai înalte poziţii, ca şi îngerii slujitori şi supuşi, bucurându-se în lumina ce se revărsa asupra lor din prezenţa Dumnezeirii. Înaintea locuitorilor cerului strânşi laolaltă, Împăratul cerurilor declară că NIMENI ÎN AFARĂ DE HRISTOS, SINGURUL FIU AL LUI DUMNEZEU, NU PUTEA PĂTRUNDE ÎN TOTUL ÎN PLANURILE SALE şi Lui I-a fost încredinţată aducerea la îndeplinire a planurilor măreţe ale voinţei Sale. Fiul lui Dumnezeu adusese la îndeplinire voinţa Tatălui în crearea tuturor oştilor cereşti; şi Lui, Celui deopotrivă cu Dumnezeu, I se cuvenea închinarea şi ascultarea lor. Hristos avea încă să exercite puterea divină în aducerea la existenţă a pământului şi a locuitorilor lui. Dar în toate acestea, EL NU VA CĂUTA PENTRU SINE PUTEREA ŞI ÎNĂLŢAREA, CONTRAR PLANULUI LUI DUMNEZEU, CI EL VA ÎNĂLŢA SLAVA TATĂLUI şi va aduce la îndeplinire planurile Sale de binefacere şi iubire.’’ {PP 36.2} .‘’There had been no change in the position or authority of Christ. Lucifer’s envy and misrepresentation and his claims to equality with Christ had made necessary a statement of THE TRUE POSITION of the Son of God; BUT THIS HAD BEEN THE SAME FROM THE BEGINNING. Many of the angels were, however, blinded by Lucifer’s deceptions. ‘’{PP 38.1} .
‘’De fapt, nu avusese loc nici o schimbare în poziţia şi autoritatea lui Hristos. Ura şi greşita prezentare a lucrurilor de către Lucifer, cum şi pretenţiile lui de a fi deopotrivă cu Hristos au făcut necesară declaraţia cu privire la ADEVĂRATA POZIŢIE a Fiului lui Dumnezeu; DAR EA FUSESE ACEEAŞI CHIAR DE LA ÎNCEPUT. Cu toate acestea, mulţi îngeri au fost orbiţi de către înşelăciunile lui Lucifer. ‘’{PP 38.1} .

____________________________________________________________________________________________________________________________
Pozitia Fiului lui Dumnezeu ( in raport cu Tatal ) fusese aceeasi CHIAR DE LA INCEPUT - al carui inceput ?
Al crearii Universului ? Atunci inainte de crearea Universului Fiul lui Dumnezeu avusese o alta pozitie in raport cu Tatal ?

Nu , pozitia Sa fata de Tatal Sau fusese DINTOTDEAUNA ACEEASI , de la acel ‘’Astazi’’ cand Dumnezeu a declarat ca L-a nascut :
‘’ 7 „Eu voi vesti hotărârea Lui” – zice Unsul – „Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.’’ ( Ps 2 ) .

‘’Îngerii care erau loiali şi sinceri au căutat să îl împace pe acest înger puternic şi răzvrătit cu voinţa Creatorului lui. Ei au îndreptăţit acţiunea lui Dumnezeu de a acorda onoare Domnului Hristos şi, cu argumente puternice, căutau să-l convingă pe Lucifer că el nu avea mai puţină onoare acum decât înainte ca Tatăl să declare cinstea pe care o oferise Fiului Său. Ei au arătat cu claritate că Hristos era Fiul lui Dumnezeu, existând împreună cu Tatăl înainte ca îngerii să fi fost creaţi, că EL STĂTUSE ÎNTOTDEAUNA LA DREAPTA LUI DUMNEZEU ‘’{IM 15.2}Apare clar faptul ca Fiul are ( doar IN RAPORT CU TATAL ) un inceput al existentei Sale .
Singur Tatal ‘’DE LA CARE VIN TOATE LUCRURILE ‘’( 1Cor 8 ,6 ) este Cel care nu poate fi raportat la nimeni .
____________________________________________________________________________________________________________________________

‘’6. Este un singur Dumnezeu şi TATĂ AL TUTUROR, CARE ESTE MAI PRESUS DE TOŢI, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. ‘’ ( Efeseni 4 ) .

De aceea ne spune Ellen White ca Dumnezeu L- A INVESTIT pe Fiul Sau cu autoritate SI A RANDUIT ca Fiul Sau sa fie egal cu Sine , atunci cand L-a nascut :

‘’ Marele Creator a convocat întreaga oştire cerească pentru ca, în prezenţa tuturor îngerilor, să-I acorde onoare deosebită Fiului Său. Fiul a fost aşezat pe tron cu Tatăl şi mulţimea cerească a îngerilor sfinţi era adunată în jurul Lor. Tatăl a făcut cunoscut faptul că EL ÎNSUŞI A RÂNDUIT ca Hristos, Fiul Său, să fie egal cu El aşa încât, oriunde era prezenţa Fiului, să fie ca şi propria Lui prezenţă. Cuvântul Fiului trebuia să fie ascultat la fel ca şi cuvântul Tatălui. EL L-A INVESTIT PE FIUL SĂU cu autoritate să conducă oastea cerească. În mod deosebit Fiul trebuia să lucreze în unire cu Tatăl în planul de creaţiune a pământului şi a fiecărei vieţuitoare care avea să existe pe pământ. Fiul avea să îndeplinească voia şi planurile Tatălui, dar fără a face nimic de unul singur. Voia Tatălui avea să fie împlinită în El. ‘’ {IM 13.2} .

‘’ The great Creator assembled the heavenly host, that He might in the presence of all the angels confer special honor upon His Son. The Son was seated on the throne with the Father, and the heavenly throng of holy angels was gathered around them. The Father then made known that IT WAS ORDAINED BY HIMSELF THAT CHRIST, HIS SON, SHOULD BE EQUAL WITH HIMSELF; so that wherever was the presence of His Son, it was as His own presence. The word of the Son was to be obeyed as readily as the word of the Father. His Son He had invested with authority to command the heavenly host. Especially was His Son to work in union with Himself in the anticipated creation of the earth and every living thing that should exist upon the earth. His Son would carry out His will and His purposes but would do nothing of Himself alone. The Father’s will would be fulfilled in Him. ‘’{SR 13.2} .


‘’Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: «Tu eşti Fiul Meu; astăzi te-am născut?» Şi iarăşi: «Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu?»” (Evrei 1, 1-5). Dumnezeu este Tatăl lui Hristos; Hristos este Fiul lui Dumnezeu. LUI HRISTOS I S-A DAT O POZIŢIE PROSLĂVITĂ. EL A FOST FĂCUT EGAL CU TATĂL. Toate gândurile lui Dumnezeu sunt descoperite Fiului Său. ‘’{8M 268.2}

‘’God is the Father of Christ; Christ is the Son of God. TO CHRIST HAS BEEN GIVEN AN EXALTED POSITION. HE HAS BEEN MADE EQUAL WITH THE FATHER. All the counsels of God are opened to His Son.’’ {8T 268.3} .
User avatar
Batranul Enoch
 
Posts: 643
Joined: Mon Jul 04, 2011 8:03 am
Location: Cetatea Sfanta

Return to Studiul lectiunii zilnice

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests